گرامر انگليسي گرامر انگليسي .

گرامر انگليسي

گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

طرز ساختن جمله با گرامر زبان انگليسي گذشته استمراري

زمان گذشته استمراري در زبان فارسي در واقع همان ماضي بعيد استمراري است كه مطابق بقيه زما ن ها از قاعده و نظم خاصي تبعيت مي كند كه ما فرمول زير را براي ساخت جمله به صورت ماضي بعيد استمراري شرح مي دهيم

فاعل + been+had+فعل + ing

مثال براي فعل to live

I had been living

زندگي مي كردم

you had been living

زندگي مي كردي

he had been living

زندگي مي كرد

we had been living

زندگي مي كرديم

you had been living

زندگي مي كرديد

they had been living

زندگي مي كردند

مثال از فعل to go

I had been going

من مي رفتم

you had been going

تو مي رفتي

we had been going

ما مي رفتيم

you had been going

شما مي رفتيد

they had been going

ان ها مي رفتند

he had been going

شما مي رفتيد

مثال از فعل come

I had been coming

من مي امدم

you had been coming

تئ مي امدي

they had been coming

ان ها مي امدند

you had been coming

شما مي امديد

he had been coming

او مي امد

we had been coming

ما مي امديم

مثال از فعل give

I had been giving

من مي گرفتم

you had been giving

تو مي گرفتي

they had been giving

ان ها مي گرفتند

you had been giving

شما مي گرفتيد

he had been giving

او مي گرفت

we had been giving

ما مي گرفتيم

مثال از فعل drive

I had been driving

من مي راندم

you had been driving

تو مي راندي

we had been driving

ما مي رانديم

they had been driving

ان ها مي راندند

he had been driving

او مي راند

you had been driving

شما مي رانديد

 

طرز ساختن شكل منفي گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

براي اينكه جمله منفي بسازيد فقط كافيه به جمله not اضافه كنيم و مطابق فرمول زير عمل كنيم

فاعل +been+not+had+فعل +ing

مثال از فعل live در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

I had not been living

من زندگي نمي كردم

you had not been living

تو زندگي نمي كردي

we had not been living

ما زندگي نمي كرديم

they had not been living

ان ها زندگي نمي كردند

he had not been living

او زندگي نمي كرد

you had not been living

شما زندگي نمي كرديد

مثال از فعل go در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

I had not been going

من نمي رفتم

you had not been going

تو نمي رفتي

we had not been going

ما نمي رفتيم

they had not been going

ان ها نمي رفتند

he had not been going

او نمي رفت

you had not been going

شما نمي رفتيد

مثال از فعل come در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

I had not been coming

من نمي امدم

you had not been coming

تو نمي امدي

we had not been coming

ما نمي امديم

they had not been coming

ان ها نمي امدند

he had not been coming

او نمي امد

you had not been coming

شما نمي امديد

مثال از فعل work در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

I had not been working

من كار نمي كردم

you had not been working

تو كار نمي كردي

they had not been working

ان ها كار نمي كردند

we had not been working

ما كار نمي كرديم

you had not been working

شما كار نمي كردبد

مثال از فعل give در گرامر گذشته كامل استمراري

I had not been giving

من نمي كرفتم

you had not been giving

تو نمي گرفتي

they had not been giving

ان ها نمي گرفتند

he had not been giving

او نمي گرفت

you had not been giving

شما نمي گرفتيد

we had not been giving

ما نمي گرفتيم

شكل سوالي با گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

براي سوال كردن در زمان ماضي بعيد كافي است كلمه had را به اول جمله بياوريم

هم چنين مي توانيد از فرمول زير تبعيت كنيد

had +فاعل+BEEN+فعل

مثال از فعل live در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

Had you been living

ايا تو زندگي مي كردي

had  i been living

ايا من زندگي مي كردم

had we been living

ايا ما زندگي مي كرديم

had they been living

ايا ان ها زندگي مي كردند

had he been living

ايا او زندگي مي كرد

had you been living

ايا شما زندگي مي كرديد

مثال از فعل work در گرامر زبان انگيسي گذشته كامل استمراري

had i been working

من كار مي كردم

had you been working

تو كار مي كردي

had they been working

ان ها كار مي كردند

had he been working

او كار مي كرد

had you been working

شما كار مي كرديد

had we been working

ما كار مي كرديم

مثال از فعل give در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

had i been giving

من گرفتم

had you been giving

تو مي گرفتي

had they been giving

ان ها مي گرفتند

had he been giving

او مي گرفت

had we been giving

ما مي گرفتيم

had you been giving

شما مي گرفتيد

مثال از فعل come

had i been coming

من امدم

had you been coming

تو امدي

had we been coming

ما امديم

had they been coming

ان ها امدند

had you been coming

شما امديد

had he been coming

او امد


برچسب: گرامر گذشته كامل استمراري، گذشته كامل استمراري در انگليسي، گرامر زبان انگليسي زمان گذشته،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۱:۳۴ توسط:احمد موضوع:

گرامر زبان انگليسي حال ساده

گرامر زبان انگليسي حال ساده

Formationگرامر زبان انگليسي حال ساده

گرامر زبان انگليسي حال ساده به صورت زير است :

فاعل+مصدر بدون to

با استفاده از فرمول بالا بايد جمله بسازيم 

مثال براي گرامر زبان انگليسي حال ساده:

I live in shiraz

She plays basketball every tuesday

He  leaves home at half past four

I don't know the answer

 I see my sister every day

I go cinema every tuesday with my brother

I visit dr every  week

the old man walks his dog every day

اصولي كه بايد در ساختن جمله زمان حال ساده رعايت كنيد شامل موارد زير ميشود 

اولين مورد :در سوم شخص مفرد گرامر  زبان انگليسي حال ساده فعل s يا es مي گيرد  .

مثال گرامر زبان انگليسي حال ساده:

she comes

he comes

he goes

she goes

she knows

he knows

they know

I know

I take

she rides

he rides

they take

we take

 دومين مورد :هرگاه فعل در سوم شخص مفرد گرامر زبان انگليسي حال ساده به حروف z , x ,o ,sh ,ch ختم شود es و در غير اين صورت تنها s  مي گيرد .

مثال براي مورد بالا :

she work s

she go es

she rides

he rides

ساختن جمله منفي در گرامر زبان انگليسي حال ساده

براي ساختن جمله منفي كافي است فقط از do يا does و not استفاده كنيد مانند فرمول زير

فاعل + not + do or does + مصدر بدون to

مثال براي جمله ساختن شكل منفي گرامر زبان انگليسي حال ساده

I do not ride

she dose not ride

we do not ride

I don't ride

she doesn't ride

we don't come

I don't go

she doesn't go

he doesn't go

ساختن جمله سوالي در گرامر زبان انگليسي حال ساده

براي ساختن جمله سوالي به دو صورت زير ميتوان عمل كرد باتوجه به اينكه از چه فاعلي استفاده مي كنيم 

do + فاعل + مصدر بدون to

does + فاعل+ مصدر بدون to

مثال براي جمله سازي شكل سوالي گرامر زبان انگليسي حال ساده

do you ride

does he ride

does she ride

do they ride

do you go

does she go

does he go

does he come

do they come

do they go

do you see

do they see

does she see

does he see

طريقه ساختن  جمله ي سوالي منفي گرامر زبان انگليسي حال ساده

براي ساختن جمله سوالي به صورت منفي ميتوان به دوصورت زير عمل كرد

do + فاعل + not + مصدر بدون to

does + فاعل + not + مصدر بدون to

do'nt + فاعل + مصدر بدون to

does'nt + فاعل + مصدر بدون to

مثال براي ساختن جمله ي سوالي منفي گرامر زبان انگليسي حال ساده

?do you not ride

don't ride

do we not ride

don't we ride

does he not ride

does she not ride

doesn't he ride

doesn't she ride

does not she come

does not he go

does not they come

does not they go

 

مواردي كه از گرامر زبان انگيسي حال ساده استفاده ميشود 

گرامرزبان  انگليسي حال ساده در موارد زير به كار مي رود :

1- گرامر زبان انگليسي حال ساده دربيان كار هاي عادي و تكراري معمولا كاربرد دارد : مانند

I usually go to work at 6 every day

he doesn't often go to the gym on fridays

I see my father every day

I go cinema every tuesday with my brother

I play football every week

the old man walks his dog every day

i usually drive to work

i do not see my aunt very often

مثال براي قيود تكرار:

always ,some times ,usually ,often , never , ever , generally , seldom , frequency , occasionally , rarely , scarcely , hardly , mostly

قيود ديگري كه معمولا استفاده مي شوند عبارت اند از :

every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily

he old man walks his dog every day

i usually walk to work

I see my friend every day

 I usually go to gym at 8 pm every day

فرمول زير براي به كار بردن قيود در جمله كاربرد دارد

قيد زمان + every و قيد زمان + twice , once , at times , how and then

2 - بيان كار هاي تغيير ناپذير  و بيان علم ازگرامر زبان انگليسي حال ساده  استفاده مي شود:

he has blue eyes

the earth moves round the sun

she has little eyes

she born in shiraz

silicon is a chemical element

3 -  براي بيان كار هاي عادي كه هميشه انجام ميشود ولي تغيير پذيرند از گرامر زبان انگليسي حال ساده استفاده ميشود:

I have a lot of friends

I have beautiful shoes

she has happy family

4 - در بيان كار تنظيم شده اي كه به طور حتم و يقين صورت ميگيرد از اين گرامر استفاده مي شود  :

my friend leave tehran for paris  tomarrow

I have a ticket in the evening 

i go tO Tehran next week

5 - براي بيان وقايعي كه در گذشته اتفاق افتاده و گوينده بخواهد ان را براي شنوندگان با يك  اهميت خاص بيان كنداز اين گرامر زبان استفاده مي شود و اصطلاحا ان را historic present  مي گويند :

hamlet whose father is dead , is the chief character in the play , the ghost of hamlet 's father  appears and tells hamlet

6 -  افعالي كه مربوط به هوش وحواس ادراك هيجان و تملك باشند با گرامر انگليسي فعل مضارع يا همان گرامرزبان انگليسي حال ساده بيان مي شوند :

I undersatand what you say

He feels deeply and overcomes his sadness

I knowyou 

 my friend likes AnIMAL

7 - وقتي كه دو كار در زمان حال صورت گيرد ولي يكي از نظر مدت زمان كوتاهتر باشد معمولا براي مورد كوتاه حال ساده و براي مورد طولاني تر گرامر  انگليسي زمان حال استمراري به كار مي برند :

My father leaves home when I am having breakfast

 

8 - بيان استعداد وتوانايي :

He solves difficult problems

He swiMs very fast

9 - وقتي زمان فعلي نامعين باشدگرامر زمان حال جانشين نقلي مي شود :

hear you are going abroad

10 - بعد از حرف هاي  ربط if , unless , when , whenever , before , after , since , as soon as , until , till , as اگر فعلي به اينده دلالت كند به جاي اينده از گرامر حال ساده استفاده مي شود :

When you come , I will tell you the matter

He will begin his new job as soon as he return home

11 - براي نقل گفتار و انديشه هاي معروف ديگران  با گرامر زبان انگليسي حال ساده استقاده مي شود

با افعالي كه رفت و امد را بيان مي كنند معمولا گرامرزبان  انگليسي حال ساده به كار مي رود :

پاره اي از اين افعال گرامر زمان حال  شامل :

get , go , fly return , set off , take off , arrive , leave ,com

 

we don't go

New layer...

برچسب: گرامر، گرامر زبان انگليسي، گرامر انگليسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۸:۴۲ توسط:احمد موضوع:

گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

اموزش جمله سازي در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

اموزش انواع جمله هاي شرطي در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي


نوع اول:  
 
Simple present + Simple present 


نوع دوم:  

Simple present + Simple future 


نوع سوم: 
Simple past + Present conditional or Present continuous conditional 


نوع چهارم:   
Past perfect + Perfect conditional 


نوع پنجم (مخلوط):
Past perfect + Present condition

يادگيري انواع مثال در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي 

If you come here ,we shall go to the cinama .

گرامر انگليسي اگر اينجا بيايي به سينما خواهيم رفت .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :

If you see him , give him this massage .

اگر او را ديدي اين پيام را به او برسان .

فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند

If you put some ice in a warm pot , it change into water .

اگر قدري يخ در ظرف گرمي بگذاريد به اب تبديل مي شود

اين نوع شرط براي بيان نتيجه به كار برده مي شود .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با يكي از افعال مخصوص باشد

If you solve this problem , you can get a good prize .

اگر اين مسئله را حل كنيد مي توانيد جايزه ي خوبي بگيريد

چنان كه ملاحظه مي شود زمان فعل در اين نوع شرط هميشه اخباري است .

If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .

اگر تصادفا پيشنهاد هاي من را بپذيرد ممكن است در زندگي اش موفق شود

امكان پذيرفتن در اين پيشنهاد ها كم است

Grammar

If you should come across with my friend , give him this parcel.

اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدي اين بسته را به او بده

If he took his exams tomarrow ,he might pass them

اگر فردا امتحاناتش را مي داد ممكن بود قبول شود

در اين جمله فرض قضيه مورد نظر است كه احتمالش خيلي ضعيف است

If i studied this book ,i would buy it .

اگر اين كتاب را مطالعه مي كردم ان را مي خريدم

صورت فرضي قضيه مورد نظر است مطالعه نمي كنم و در نتيجه نيز نمي خرم

اين نوع شرط را شرط حال مي گويند كه متضمن يك امر منفي و تصوري است

گاهي فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده مي يازند در اين صورت امكان وقوع عمل از شرط تصوري بيش تر است و انجام شرط به موافقت عامل ديكر بستگي دارد

If you would put up with difficulties ,i might support you

 

If i were him,i should buy this car

اگر جاي او باشم اين اتومبيل را مي خرم

اگر به جمله ي فوق دقت شود وقوع كار به اينده مربوط است ولي مفهوم جمله يك امر خلاف را بيان مي كند

If they were to see to the matter well , they might leave him free

اگر مسئله را خوب بررسي كنند ممكن است ازادش كنند

ولي امكان رسيدگي و درنتيجه ازاد شدن او خيلي كم است

If i were you i would buy this house

Had you not delayed,you would have got the train

اصل اين جمله به اين ترتيب بوده است

If i saw him , i should tell him

 موارد استفاده از جملات شرطي در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

1-براي گمانه زني درمورد آنچه ممكن است اتفاق بيوفتد, 
2-آنچه ممكن بود اتفاق بيوفتد 
3-و آنچه آرزو داريم كه اتفاق بيوفتد استفاده ميشوند. 

براي آغاز جملات شرطي اكثرا از if  استفاده ميشود. بسياري از افعال در جملات شرطي با يكي از زمان هاي گذشته ساخته ميشوند.
به اين نوع زمان "گذشته "غير واقعي" يا "the unreal past" گفته ميشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقي در گذشته نيست. 

اموزش شرط غير ممكن مربوط به گذشته در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

در اين نوع جملات  چون موضوع صرفل به گذشته مربوط است لذا امكان انجام گرفتن كار كاملا غير ممكن است زيرا سوال و جواب مربوط به كاري در گذشته است كه انجام نشده است

در اين نوع جملات فعل سوال شرط در ماضي بعيد و فعل جواب شرط به صورت اينده در گذشته ي كامل است يعني

اسم مفعول +should /would +have

ولي امكان رسيدگي ودر نتيجه ازاد كردن او خيلي كم است

اموزش شرط غير ممكن مربوط به گذشته در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

If you had known this matter yesterday , i should have told it to you

اگر ديروز اين مطلب را مي دانستم ان را به شما مي گفتم

If you had solved this problem , you could have passed your exam

اگر اين مسئله را حل كرده بوديد مي توانستيد در امتحان قبول شويد

كاملا معلوم است كه فعل سوال شرط در هيچ كدام از دو جنله ي فوق صورت نگرفته و در نتيجه فعل جواب شرط نيز عملي نشده است

وجه اين شرط هميشه التزامي است

در جگلات شرطي غير ممكن و هم چنين شرط با امكان وقوع ضعيف و بالاخره شرط تصوري گاهي لفظ شرط حذف مي شود و به جاي ان يكي از افعال مخصوص متناسب با زمان شرط قبل از فاعل قرار مي‌گيرد

مثال براي شرط غير ممكن در گرامر زبان انگليسي جملات شرطي

Were i you , i would buy this house

اصل اين جمله ترتيب بوده است

If i were you i would buy this house

Had you not delayed,you would have got the train

اصل اين جمله به اين ترتيب بوده است

If i saw him , i should tell him

گاهي الفاظ if جاي خود را به الفاظ ديگري مي دهد به شرح زير

مگر اي كاش به شرطي كه به فرض اينكه مادامي كه مگر اينكهبرچسب: جملات شرطي نوع اول دوم وسوم، اموزش گرامر زبان انگليسي جملات شرطي، جملات شرطي و انواع ان در زبان انگليسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۹:۱۵ توسط:احمد موضوع:

گرامر زبان انگليسي تافل

مهم ترين گرامر ها در زبان انگليسي تافل

در ازمون تافل بايد به تمامي گرامر انگليسي اطلاع داشته باشيم اما گرامر هايي مثل زمان ها مجهول كردن جمله و قيود كاربرد مهم تري دارند كه به برخي از ان ها در اين پست اشاره كرديم و ان ها را در اين پست قرار داديم

اموزش گرامر گذشته ساده در گرامر زبان انگليسي تافل

در زمان گذشته ساده اخر فعل بايد ed اضافه شود و سوالي كردن گذشته ساده با كلمه did ساخته مي شود و توجه داشته باشيد كه اگر در جمله اي did امد بايد فعل ساده در ان جمله به كار برود و ed به اخر فعل اضافه نشود

مثال

They played vollyball yesterday

Did they play vollyball yesterday?

همان طور كه در مثال بالا ديديد بلافاصله بعد از اوردن كلمه did فعل ساده اورديم

اموزش زمان اينده ساده در گرامر زبان انگليسي تافل

كلا عملي گفته مي شود كه در اينده انجام خودهد شد

براي مثال

I will play football tomarrow

از كجا بايد تشخيص دهيم كه زمان زمان اينده است ؟

علامت هايي كه نشان مي دهند زمان به كار برده شده اينده است شامل موارد زير هستند

Tomarrow فردا

Soon به زودي

Next week هفته بعد

براي منفي كردن اين زمان هم كافي است بعد از will از not استفاده كنيم

گرامر جملات شرطي در گرامر زبان انگليسي تافل

در اين نوع جملات  چون موضوع صرفل به گذشته مربوط است لذا امكان انجام گرفتن كار كاملا غير ممكن است زيرا سوال و جواب مربوط به كاري در گذشته است كه انجام نشده است

در اين نوع جملات فعل سوال شرط در ماضي بعيد و فعل جواب شرط به صورت اينده در گذشته ي كامل است يعني

اسم مفعول +should /would +have

ولي امكان رسيدگي ودر نتيجه ازاد كردن او خيلي كم است

شرط غير ممكن مربوط به گذشته در گرامر زبان انگليسي تافل

 

If you had known this matter yesterday , i should have told it to you

اگر ديروز اين مطلب را مي دانستم ان را به شما مي گفتم

If you had solved this problem , you could have passed your exam

اگر اين مسئله را حل كرده بوديد مي توانستيد در امتحان قبول شويد

كاملا معلوم است كه فعل سوال شرط در هيچ كدام از دو جنله ي فوق صورت نگرفته و در نتيجه فعل جواب شرط نيز عملي نشده است

وجه اين شرط هميشه التزامي است

در جگلات شرطي غير ممكن و هم چنين شرط با امكان وقوع ضعيف و بالاخره شرط تصوري گاهي لفظ شرط حذف مي شود و به جاي ان يكي از افعال مخصوص متناسب با زمان شرط قبل از فاعل قرار مي‌گيرد

Were i you , i would buy this house

اصل اين جمله ترتيب بوده است

If i were you i would buy this house

Had you not delayed,you would have got the train

اصل اين جمله به اين ترتيب بوده است

If i saw him , i should tell him

گاهي الفاظ if جاي خود را به الفاظ ديگري مي دهد به شرح زير

مگر اي كاش به شرطي كه به فرض اينكه مادامي كه مگر اينكه

مقال

Supposing he asked you to go with him , what would you do

فرض كنيم از شما خواهش كرد كه با او برويد چه خواهيد كرد

He will not be able to get get his desires unless he tries hard

او به ارزو هايش نخواهد رسيد مگر اين كه سخو بكوشد

بعد از تركيب هاي زير چون عملي فرضي مورد نظر است به جاي زمان حال فعل از گذشته و به جاي ماضي نقلي از ماضي بعيد استفاده مي شود . اين تركيب ها عبارت اند از

I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought

مثال

I whish i were 10 years younger now

اي كاش اكنون ده سال جوان تر بددم

I wish i had seen you yesterday

اي كاش شما را ديروز مي ديدم

It is time we were at school

وقت ان است كه در مدرسه بوده باشيم

تركيب but for معادل if it were not for يا if it had not been fòr و به جاي فعل و لفظ شرط را مي گيرد

But for the storm , we should arrived earlier

اگر هوا طوفاني نشده بود ، زود تر به مقصد مي رسيديم

زمان هاي شرطي
1-براي گمانه زني درمورد آنچه ممكن است اتفاق بيوفتد,
2-آنچه ممكن بود اتفاق بيوفتد
3-و آنچه آرزو داريم كه اتفاق بيوفتد استفاده ميشوند.

براي آغاز جملات شرطي اكثرا از if  استفاده ميشود. بسياري از افعال در جملات شرطي با يكي از زمان هاي گذشته ساخته ميشوند.
به اين نوع زمان "گذشته "غير واقعي" يا "the unreal past" گفته ميشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقي در گذشته نيست.

نوع اول:  
 
Simple present + Simple present 


نوع دوم:  

Simple present + Simple future 


نوع سوم: 
Simple past + Present conditional or Present continuous conditional 


نوع چهارم:   
Past perfect + Perfect conditional 


نوع پنجم (مخلوط):
Past perfect + Present conditiona

گرامر معلوم و مجهول در گرامر زبان انگليسي تافل

طريقه مجهول كردن گذشته ساده

مفعول جمله معلوم +was were +قسمت سوم فعل اصلي +by + فاعل جمله معلوم

They saw me

I was seen by them

گرامرطريقه مجهول كردن گذشته استمراري در گرامر زبان انگليسي تافل

مفعول جمله معلوم +being +was were + مفعول جمله معلوم

She was studying her lesson

Her lessons were being studied by her

گرامرطريقه مجهول كردن ماضي نقلي در گرامر زبان انگليسي تافل

مفعول جمله معلوم + been +have has + قسمت سوم فعل اصلي +فاعل جمله معلوم


برچسب: گرامر تافل، گرامر زبان انگليسي تافل، جزوه گرامر زبان انگليسي تافل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۱:۳۶ توسط:احمد موضوع:

گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

اموزش جمله سازي در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

شكل منفي گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

براي جمله سازي منفي در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

اين زمان زماني استفاده مي شود كه ما كاري را  كه به مدت معيني در اينده ادامه دارد انجام مي دهيم

براي ساختن جمله در زمان اينده كامل استمراري از have  been استفاده مي كنيم و تز فرمول زير در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري  مي توانيم استفاده كنيم

فاعل+been+have+not+will+فعل

در اگرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري  فعل ing مي گيرد براي مثال :

جمله سازي منفي و مثال از فعل waite در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not have been waiting

من در حال انتظار نبوده ام

you will not have been waiting

تو در حال انتظار نبوده اي

they will not have been waiting

ان ها در حال انتظار نبوده اند

he will not have been waiting

او در حال انتظار نبوده است

she will not have been waiting

او در حال انتظار نبوده است

you will not have been waiting

شما درحال انتظار نبوده ايد

we will not have been waiting

ما در حال انتظار نبوده ايم

جمله سازي منفي و مثال از فعل play در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not have been playing

من در حال بازي نبوده ام

you will not have been playing

تو در حال بازي نبوده اي

they will not have been playing

ان ها در حال بازي نبوده اند

she will not have been playing

او در حال بازي نبوده است

he will not have been playing

او در حال بازي نبوده است

we will  not have been playing

ما در حال بازي نبوده ايم

you will not have been playing

شما در حال نبازي بوده ايد

جمله سازي منفي و مثال از فعل buy در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not have been buying

من در حال خريد نبوده ام

you will not have been buying

تو در حال خريد نبوده اي

they will not have been buying

ان ها در حال خريد نبوده اند

you will not have been buying

شما در حال خريد نبوده ايد

he will not have been buying

او در حال خريد نبوده است

she will not have been buying

او در حال خريد نبوده است

we will not have been buying

ما در حال خريد نبوده ايم

جمله سازي منفي و مثال از فعل live در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not have been living

من در حال زندگي نبوده ام

you will not have been living

تو در حال زندگي نبوده اي

they will not have been living

ان ها در حال زندگي نبوده اند

you will not have been living

شما در حال زندگي نبوده ايد

she wil not have been living

او در حال زندگي بوده است

he will not have been living

او در حال زندگي نبوده است

we will not have been living

ما در حال زندگي نبوده ايم

he will  not have been living

او در حال زندگي نبوده است

جمله سازي منفي و مثال براي فعل drive در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not  have been driving

من در حال راندن نبوده ام

you will not  have been driving

شما در حال راندن نبوده ايد

we will not have been driving

ما در حال راندن نبوده ايم

you will not have been driving

تو در حال راندن نبوده اي

they will not have been driving

ان ها در حال راندن نبوده اند

she will not have been  driving

او در حال راندن نبوده است

he will not have been driving

او در حال راندن نبوده است

جمله سازي منفي و مثال از فعل write در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

I will not have been writing

من در حال نوشتن نبوده ام

you will  not have been writing

تو در حال نوشتن نبوده اي

they will not have been writing

ان ها در حال نوشتنن نبوده اند

you will not have been writing

شما در حال نوشتن نبوده ايد

he will not have been writing

او در حال نوشتن نبوده است

she will not have been writing

او در حال نوشتن نبوده است

we will not have been writing

ما در حال نوشتن نبوده ايم

جمله سازي منفي و مثال از فعل read در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

i will not have been reading

من در حال هخواندن نبوده ام

you will not have been reading

تو در حال خواندن نبده اي

you will not have been reading

شما در حال خواندن نبوده ايد

they will not have been reading

ان ها در حال خواندن نبوده اند

he will not have been reading

او در حال خواندن نبوده است

we will not have been reading

ما در حال خواندن نبوده ايم

she will not have been reading

او در حال خواندن نبوده است

جمله سازي منفي و مثال از فعل come در گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري

I WILLnot have been coming

من در حال امدن نبوده ام

you will  not have been coming

تو در حال امدن نبوده اي

they will not have been coming

ان ها در حال امدن نبوده اند

you will not have been coming

شما در حال امدن نبوده ايد

she will not have been coming

او در حال امدن نبوده است

he will not have been coming

او در حال امدن نبوده است

we will not have been coming

ما در حال امدن نبوده ايم

گرامر زبان انگليسي - گرامر انگليسي - آموزش گرامر انگليسي 


برچسب: اينده كامل استمراري در زبان انگليسي، زمان اينده كامل استمراري انگليسي، گرامر زبان انگليسي اينده كامل استمراري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۲:۴۲ توسط:احمد موضوع: